Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lelis, znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniem uzasadniającym przyznanie zasiłku losowego są w szczególności:

  • śmierć członka rodziny lub opiekuna ucznia,
  • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu ucznia lub członka jego rodziny,
  • pożar lub zalanie mieszkania lub innej nieruchomości, której właścicielem są rodzice ucznia,
  • długotrwała i nagła choroba w rodzinie ucznia,
  • kradzież w domu ucznia,
  • nagła i niezawiniona utrata pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek, który składany jest w ZASiP w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dołącza się:

  • dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
  • dokumenty stwierdzające okoliczności wystąpienia zdarzenia losowego.

Maksymalna kwota zasiłku wynosi 620 zł (pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych).