ZASiP

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, zwany dalej „ZASiP” jest jednostką budżetową  zgodnie z uchwałą Nr XII/65/04 Rady Gminy Lelis z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie przekształcenia formy organizacyjnej Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90, poz.2219)

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich należy składać do 15 września 2018 r., w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2018 r.

W związku z tym, iż 15 września 2018 r. przypada na sobotę zgodnie z art.  57 § 4 Kpa  termin na złożenie wniosku upływa z dniem 17 września 2018 r.

 1. Wniosek o stypendium szkolne o charakterze socjalnym złożyć może:
 • pełnoletni uczeń (przed upływem 24 roku życia);
 • w przypadku uczniów niepełnoletnich – rodzic;
 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Wniosek podpisuje osoba składająca w/w wniosek.

 1. Wnioskodawca na jednym wniosku ujmuje wszystkie uprawnione osoby do uzyskania pomocy socjalnej.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tzn. do dnia 09.2018 r. nie może przekroczyć kwoty 514 zł na osobę,  natomiast od 01.10.2018 r. kwoty 528 zł.

     Za średni dochód na osobę w rodzinie uważa się średnią całkowitych przychodów (netto) członków rodziny, w miesiącu sierpniu 2018 r. Do dochodu nie wlicza się jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz  świadczeń z Programu 500+ oraz świadczeń z Programu 300+.

 1. Do wniosku załączyć należy wszelkie dokumenty niezbędne do wyliczenia średniego dochodu,
  a więc dokumenty wykazujące dochód netto (pomniejszony o składki, podatek; dochód pomniejszamy także o alimenty świadczone na rzecz innych osób) poszczególnych członków rodziny (zaświadczenia, oświadczenia).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o formie opodatkowania i osiągniętym dochodzie oraz dowód opłacania składek ZUS lub zaświadczenie z ZUS;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach  określonych 
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne –zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacania składek ZUS lub zaświadczenie  z ZUS i oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu netto;

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne średni dochód z gospodarstwa nalicza się
z ha przeliczeniowego na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez Urząd Gminy, nakazu płatniczego lub oświadczenia właściciela gospodarstwa, z którego wynika ilość ha przeliczeniowych. Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego do 30.09.2018 r. – 288 zł,
od 01.10.2018 r.  – 308 zł;

Druki oświadczeń dostępne w miejscu składania wniosku.

 1. Do wniosku załączone powinny być również zaświadczenia o miejscu pobierania nauki przez uczniów ujętych we wniosku.

    Stypendium szkolne może być udzielone w formie REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW związanych z edukacją. Najpierw musi być dokonany przez Wnioskodawcę wydatek edukacyjny, a następnie po wydaniu decyzji w sprawie przyznania stypendium – dokonuje się refundacji poniesionych wydatków związanych z edukacją na podstawie dowodów księgowych wystawionych na Wnioskodawcę.

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW.

 

Wnioski pobiera się i składa:

 • w szkołach na terenie gminy Lelis
 • w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, pok. nr 2, tel. /29/ 717-02-22

pliki do pobrania:

 • wniosek
 • oświadczenie
 • klauzula dla osób wnioskujących o stypendium
 • klauzula dla członków rodzin

Regulamin (BIP Lelis)

STATUT ZASiP

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, zwany dalej „ZASiP” jest jednostką budżetową  zgodnie z uchwałą Nr XII/65/04 Rady Gminy Lelis z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie przekształcenia formy organizacyjnej Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 90, poz.2219)

 

STATUT ZASiP