Informacja dotycząca realizacji drugiej transzy pomocy o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 1. Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 za okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r.
 2. W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć w terminie do dnia 15.05.2020r.
  w szkole, do której uczęszcza dziecko lub w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli
  w Lelisie następujące dokumenty:
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na zmianę wydanej w listopadzie 2019 r. decyzji (załącznik nr 1),
 • oświadczenie dotyczące nie wyrażenia zgody na zmianę wydanej
  w listopadzie 2019 r. decyzji (załącznik nr 2),
 • oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej rodziny (załącznik nr 3),
 • pełnomocnictwo wraz z klauzulą dla pełnoletnich uczniów (załącznik nr 4)- dotyczy tylko uczniów, którzy w okresie pobierania stypendium ukończyli 18 lat.
 1. Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie domowym w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. z późn. zm., tj. 528 zł.

W przypadku osób posiadających gospodarstwa rolne miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Za średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym uważa się średnią całkowitych przychodów (netto) członków rodziny. Do dochodu nie wlicza się jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z Programu 500+. Po wyrażeniu zgody na zmianę decyzji należy załączyć dokumenty niezbędne do wyliczenia średniego dochodu, a więc dokumenty wykazujące dochód netto (pomniejszony o składki, podatek, dochód pomniejszony o alimenty świadczone na rzecz innych osób) poszczególnych członków gospodarstwa domowego (zaświadczenia, oświadczenia). 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i osiągniętym dochodzie oraz dowód opłacania składek ZUS lub zaświadczenie z ZUS.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o formie opodatkowania, dowód opłacania składek ZUS lub zaświadczenie o zdeklarowanej kwocie dochodu netto.

 1. Jednocześnie informujemy, iż w celu wypłaty stypendium szkolnego wnioskodawcy winni przedłożyć oryginały imiennych faktur i rachunków (opisane na odwrocie) dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia, zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych (załącznik nr 5) w terminie do 29.05.2020 r.

Objaśnienia do oświadczeń zawartych w punkcie 2:

W przypadku wyrażenia zgody na zmianę decyzji (załącznik nr 1), wnioskodawca składa podpisane oświadczenie oraz oświadczenie o dochodach za styczeń 2020r., jak również niezbędną dokumentację do wyliczenia dochodu, tj. zaświadczenia oraz oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę decyzji (załącznik nr 2), wnioskodawca nie składa oświadczenia dotyczącego dochodów- tym samym stypendium nie zostanie wypłacone.

Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach sytuacji finansowej rodziny oraz przedłożyć stosowne dokumenty do Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie.

 

W przypadku pytań, pracownicy Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

ZASiP ul. Szkolna 37 , pokój nr 4, tel. (0-29) 717-02-22: